یزد – خیابان کاشانی – خیابان چمران – بعد از دبیرستان کیخسروی –

روبروی کتابخانه مروج – طبقه پایین  – لوازم تحریر گل نرگس

info@ikala.org

۰۳۵-۳۶۲۸۷۹۲۴